Danh sách tài liệu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Danh sách tài liệu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

 • Giáo viên

 • Tư vấn
Danh sách tài liệu phục vụ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học
 1. Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 14/11/2015
 2. Luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012
 3. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
 4. Luật đầu tư công số 49/2014/Qh13 ngày 18/6/2014
 5. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
 6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016
 7. Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
 8. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 9. Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 10. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng
 11. Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 12. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 13. Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mua sắm tập trung cấp quốc gia
 14. Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 15. Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
 16. Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
 17. Thông tư liên tục số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngay 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
 18. Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 19. Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh
 20. Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu
 21. Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu
 22. Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
 23. Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 29/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng
 24. Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
 25. Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC)
 26. Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
 27. Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ xây dựng hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
 28. Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
 29. Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXD ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
 30. Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về danh mục tài sản mua sắm thường xuyên cấp quốc gia
 31. Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua sắm tài sản thường xuyên cấp quốc gia
 32. Mẫu Hồ sơ mời thầu đấu thầu xây lắp do ADB, WB ban hành tháng 7/2015