0961.33.6162

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

  • Giáo viên

  • 1.800.000₫
THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
Thông tin khóa học
Học phí:
1.800.000₫

Khai giảng liên tục hàng tháng

Chi tiết khóa học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LỚP BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGẠCH CHUYÊN VIÊN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2024

Kính gửi: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ VÀ CÁC CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU HỌC TẬP

 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;

Căn cứ Hợp tác tuyển sinh giữa Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long;

Để đáp ứng kip thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực, Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo kế hoạch tuyển sinh, tổ chức lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: dự kiến khai giảng vào tuần thứ 3 hàng tháng.

- Hình thức học: Tập trung hoặc Trực tuyến

- Thời lượng: 06 tuần/160 tiết

Theo Quyết định số 420/QĐ-BNV ngày 02 tháng 06 năm 2022, Chương trình gồm 20 chuyên đề, trong đó 16 chuyên đề giảng dạy và 04 chuyên đề báo cáo (có các chuyên đề báo cáo tự chọn phù hợp với đối tượng học viên), đi thực tế, kiểm tra, cụ thể:

- Phần I: Kiến thức, gồm 07 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;

- Phần II: Kỹ năng, gồm 09 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo;

- Phần III: Đi thực tế, kiểm tra.

2. Kinh phí lớp bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương: Do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp, với mức thu:

Học phí và tài liệu học tập: 1.800.000 đ/học viên (Một triệu tám trăm nghìn đồng).

3. Địa điểm tổ chức:

Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, 128A Hỗ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Đối tượng tham gia lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương:

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí làm việc khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không có hoặt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Viên chức giữ ngạch cán sự và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí làm việc khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không có hoặt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Người thực hiện chế độ tập sự công chức loại C, người thực hiện chế độ tập sự viên chức hạng 3 làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch, tài chính và các vị trí làm việc khác không giữ chức danh nghề nghiệp và không có hoặt động nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long thông báo và kính mong các cơ quan, đơn vị xem xét nhu cầu và cử cán bộ tham gia lớp học đúng thành phần, đối tượng và thời gian quy định.

Danh sách học viên tham dự lớp học gửi về Công ty CP Đào tạo và Phát triển nhân lực Thăng Long trước ngày khai giảng theo địa chỉ:

           CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THĂNG LONG
           VP HN: số 27, liền kề 1, Tổng cục V, BCA, Yên Xá, Thanh Trì, HN.
           Website: www.vinaedu.vn
           Tel : 024.3559.6558 * Email: quanlyvinaedu@gmail.com

           Giám đốc đào tạo: Vũ Hương: 0961.33.6162

 

MẪU ĐĂNG KÝ

TT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 

 

 

 

 

 

2