Các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

Các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

  • Giáo viên

  • Tư vấn
Các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng
Thông tin khóa học
Học phí:
Liên hệ
Chi tiết khóa học

Xin gới thiệu với bạn đọc các văn bản pháp luật về xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng

I. QUẢN LÝ DỰ ÁN

– Luật Xây dựng mới số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014 (hiệu lực 1/1/2015)
– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
– Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13 ngày 18/06/2014 (hiệu lực 1/1/2015)
– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
– Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 59
– Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
– Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quy hoạch xây dựng

II. QUẢN LÝ CHI PHÍ

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
– Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
– Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
– Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
– Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
– So sánh Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Nghị định số 112/2009/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư dựng

III. QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
– Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
– Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu
– Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
– Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
– Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/06/2015 của Bộ Kế hoạch đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
– Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về mẫu HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

– Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

– Các điểm mới / thay đổi của Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 so với Luật Đấu thầu cũ

IV. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

– Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
– So sánh các điểm mới của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP với Nghị định số 48/2010/NĐ-CP
– Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
– Thông tư số 08/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng
– Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình
– Thông tư 30/2016/TT-BXD về hợp đồng thiết kế – cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng

 

V. QUẢN LÝ THI CÔNG, XÂY DỰNG (CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, NGHIỆM THU, THANH TOÁN)

– Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
– Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
– Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

– Thông tư số 08/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/01/2016 quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

VI. KẾT THÚC XÂY DỰNG

– Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 25/7/2013 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

VII. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

– Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 121/2013/NĐ-CP).

Nguồn: Tham khảo từ giaxaydung.vn